Privacybeleid

WANNEER VERZAMELT EN VERWERKT GROEIWEIDE GEGEVENS?

Groeiweide verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als cliënt op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u cliënt dan wordt informatie verzameld via mail of tijdens een intakegesprek waarbij uzelf of de wettelijke vertegenwoordiger ons informatie verschaft in het kader van een goede dienstverlening. Bent u leverancier dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens om u onze diensten voor te stellen. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT GROEIWEIDE GEGEVENS?

We verzamelen gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen, om u te informeren over de diensten die wij aanbieden en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons als hulpverlener bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van u verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT GROEIWEIDE?

Het betreft gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig achten in het kader van een goede dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.

Volgende gegevens kunnen worden verzameld:

  • identificatiegegevens (en in voorkomend geval ook van de wettelijke vertegenwoordiger);
  • mutualiteit;
  • rijksregisternummer;
  • gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …);
  • eventueel gegevens over familieleden, enkel indien dit relevant is voor de begeleiding;
  • gegevens over school, opleiding en vorming;
  • financiële gegevens in het kader van verwerking van betalingen in de boekhouding.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen u en Groeiweide.

WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN?

De gegevens die we van en over u hebben worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van een goede dienstverlening, cliëntenbeheer en boekhouding. We delen uw gegevens dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd of verplicht is, zoals:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners zoals de huisarts of het CLB, met de wettelijke vertegenwoordiger, …) of
  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit) of – voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …) of
  • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

UW RECHTEN

U hebt recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat we van u bewaren. Indien u uw cliëntendossier wil inkijken, een kopie wenst of wil rectificeren kan u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met bewijs van identiteit van uw identiteit.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02/274.48.00.

WIJZIGINGEN

Groeiweide behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of het beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website www.groeiweide.be aan gebruikers worden gemeld.